skip to Main Content

Документация и заповед за конкурс – бюфет в сградата на 12 СУ “Цар Иван Асен II”.

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община - район "Средец", представляващ помещение за ученическо хранене - бюфет с полезна площ 11,64 кв.м, разположено в сградата на 12 СУ "Цар Иван Асен II"
Read More

Конкурс за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за ученическо хранене- стол в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”

Публично оповестен конкурс №3/08.09. 2022г. за отдаване под наем част от имот– публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община - район „Средец“, представляващ помещение за ученическо хранене- стол с полезна площ /ПП/ 222,92 кв.м., разположено в сградата…

Read More

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публично-общинска собственост на ул. “Петър Парчевич” №43 представляваща помещение за ученическо хранене – ученически бюфет

Заповед № РСЦ22-РД98-2 от 20.06.2022г.Изтегляне Документация с рег. № РСЦ22-РД98-2 от 20.06.2022г.Изтегляне Заповед за удължаване на срокИзтегляне Обявление_удължаване на срокИзтегляне

Read More

О Б Я В А за приемане на български граждани за срочна служба в доброволния резерв

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“.
Read More

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост ул. „ Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо столово и бюфетно хранене – стол

Публично оповестен конкурс №1/02.06. 2022г. за отдаване под наем на части от имот– публична общинска собственост, актуван с АПОС № 956/ 15.09.2014г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „ Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо…

Read More

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на ул. „Цар Иван Шишман” № 1 – в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин”

Обявена процедура за "Конкурс № 1/27 Октомври 2021г. за отдаване под наем на части от имот– публична общинска собственост, актуван с АПОС № 911/ 23.04.2012г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман” № 1,…

Read More

Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Клуб-ресторант

Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Клуб-ресторант с площ от 247 /двеста четиридесет и седем/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години, находящ се в Общински културен институт „Столична библиотека”…

Read More
Back To Top