skip to Main Content

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на ул. „Цар Иван Шишман” № 1 – в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин”

Обявена процедура за "Конкурс № 1/27 Октомври 2021г. за отдаване под наем на части от имот– публична общинска собственост, актуван с АПОС № 911/ 23.04.2012г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман” № 1,…

Read More

Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Клуб-ресторант

Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Клуб-ресторант с площ от 247 /двеста четиридесет и седем/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години, находящ се в Общински културен институт „Столична библиотека”…

Read More

Предмет на публично оповестения конкурс е „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост

Предмет на публично оповестения конкурс е „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост /част от тротоар/, където е предвидено разполагането на един брой преместваем търговски обект /павилион/, изработен по типов…

Read More
Back To Top