skip to Main Content

РАЙОН „СРЕДЕЦ“ към Столична община се ангажира да осигури достъпност на своя уебсайт за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на уебсайта и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на WCAG 2.0.

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

Този уебсайт ще се опитва да покрие ниво на достъпност според актуалните стандарти на World Wide Web Consortium – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), като използва най-добрите практики и техники.

WCAG 2.0 обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно за хора с увреждания. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

W3C Стандарти

Този уебсайт е изграден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност стават излишни.
В тази светлина ние непрекъснато развиваме технологично този уебсайт с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:
(13.11.2023)

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:
(13.11.2023)

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:
info@sredec-sofia.org

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:
Милена Илиева, „Връзки с обществеността“, 02/ 987 75 55

Процедура по прилагане
В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в РАЙОН „СРЕДЕЦ“, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на РАЙОН „СРЕДЕЦ“, се подават от понеделник до петък от 9.00 до 17.30ч в Деловодството на администрацията на ул. Леге 6, ет.1. Сигналите се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по факс 02/986-18-37; по електронен път на e-mail: info@sredec-sofia.org
  • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

В случай, че СО-РАЙОН „СРЕДЕЦ“:
1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или
2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала
гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ)

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Министерство на електронното управление:

Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: , с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
    – чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София – 1000

Ако срещате затруднения докато работите с sredec-sofia.org или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Back To Top