skip to Main Content

Трайчо Трайков

Трайчо Трайков е кмет на район „Средец”.

Той бе избран с 54.21% на втория тур на местните избори на 1 ноември 2019 г., издигнат от Демократична България.

На 12 ноември 2019 г. на заседание на Столичния общински съвет положи клетва и встъпи в длъжност.

Преди избирането му за кмет на район Средец, Трайчо Трайков е общински съветник в Столичен общински съвет, финансов и стратегически консултант и предприемач. От 2009 до 2012 г е министър на икономиката, енергетиката и туризма, а преди това – член на ръководния екип на енергийната компания ЕВН в България. В предишните години от кариерата си работи по проекти за сливане и придобиване, интеграция на компании след сливания и придобивания, пазарно развитие, дялови инвестиции, рисков капитал и др. в различни страни от Централна и Източна Европа, в компаниите Central Europe Trust и Roland Berger. Завършил е Международни икономически отношения и УНСС, а преди това Английската езикова гимназия в София. Има международни специализации по финансов анализ, контролинг, публично-частни партньорства, управление на проекти и др. Владее английски, руски, немски и румънски език. Семеен, с две деца.

Приемно време само по телефона след предварително записан час при

технически сътрудник – Елица Гавазова 

02/987-75-55

0884 417 300

За официална комуникация, моля използвайте info@sredec-sofia.org

Приемно време:  С оглед на епидемичната обстановка приемното време в сградата на районната администрация временно е преустановено. Възможно е да се осъществи разговор с помощта на дистанционна телекомуникационна връзка след предварително записване на тел. 02/987-75-55

 

Правомощия

I. Кметът изпълнява функциите си като:

1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. Представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
11. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

II. Кметът на района може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

III. На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или районите.

Всички административни актове, издадени от Кмета на Района, се обжалват по реда на АПК в срок от 14 дни от датата на съобщаването им на заинтересованите лица.

Back To Top