skip to Main Content

Столична община – район “Средец” – гр. София 1000, ул. “Леге” № 6, Телефони: 02/948-43-17 или 02/948 43 37

Факс: 02/986-18-37, e-mail: info@sredec-sofia.org


Банкова сметка за наеми, такси и услуги

IBAN: BG97SOMB91303124908901
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД
ФЦ “Денкоглу“София, ул. „Денкоглу“№28

 

Банкова сметка за  гаранции и депозити
IBAN: BG88SOMB91303324908901
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД
ФЦ “Денкоглу“
София, ул. „Денкоглу“№28

 

КМЕТ

Трайчо Трайков

Приемно време

вторник: 09:00 ч.-10:30 ч.

сряда: 09:00 ч.- 10:30 ч.

след предварително записан час при технически сътрудник – Елица Гавазова – 02/987-75-55 или 0884 417 300

 

Заместник-кметове и Секретар на района

Александър Петков

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

арх. Николай Христов

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

Борислав Примов – Секретар на района

сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.

арх. Кристиан Яричков – главен архитект

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.

Всички останали служители от администрацията на район “Средец”

понеделник: 14:00 ч.-17:00 ч.

сряда: 10:00 ч.- 12:00 ч.

Контакт с администрацията

Кмет

Трайчо Трайков

02/987-75-55

t.traikov@sredec-sofia.org

Елица Гавазова – Технически сътрудник на кмета

02/987-75-55 или 0884 417 300

e.gavazova@sredec-sofia.org

 

Александър Петков – Зам.-кмет

02/948-43-60, 02/987-71-79

al.petkov@sredec-sofia.org

арх. Николай Христов – Зам.-кмет

02/948-43-34

n.hristov@sredec-sofia.org

Борислав Примов – Секретар на района

02/948-43-19

b.primov@sredec-sofia.org

 

Фронт офис:

Деловодство: 02/948-43-17

ЕСГРАОН: 02/987-28-01, 02/948-43-42, 02/948-43-23

Гражданско състояние:

02/988-14-90, 02/948-43-15, 02/948-43-48

 

Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване”

Стефка Арнаудова – Началник на отдел
02/948-43-18

s.arnaudova@sredec-sofia.org

 

Ася Николова – Финансов контрольор

02/948-43-61

 

арх. Кристиан Яричков – Главен архитект

02/948-43-30

kr.yarichkov@sredec-sofia.org

 

Владимир Стоименов – Главен експерт “ОРУОМПЗБ”

02/986-16-76

 

Емилия Кръстева – Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

02/948-43-08
e.krasteva@sredec-sofia.org

 

Отдел “Правно и информационно обслужване и човешки ресурси” (“ПИОЧР”)

Ваня Мичева – Началник на отдел

02/948-43-21, 02/987-19-31

v.micheva@sredec-sofia.org

 

Цветелина Семерджиева – Главен юрисконсулт

02/948-43- 58

c.semerjieva@sredec-sofia.org

 

Ирина Димитрова – Старши юрисконсулт

02/ 948 43 11

i.dimitrova@sredec-sofia.org

 

Теодора Илиева – Младши експерт “Човешки ресурси”

02/ 948 43 31

t.ilieva@sredec-sofia.org

 

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” (“УТКР”)

арх. Анна Пискюлева – Началник отдел

02/948-43-55

a.piskyuleva@sredec-sofia.org

 

арх. Елица Виткова –  Старши експерт “Устройство на територията”

02/948-43-12

инж. Александрина Жекова –  Старши експерт “Кадастър и регулация”

02/948-43-57

Теменуга Ангелова – Старши специалист

02/948-43-57

 

ланд. арх. Ирена Пелова – Старши експерт

02/948-43-36

 

Анна Янева – Старши специалист

02/948-43-55

 

Ира Нотева – Старши специалист

02/948-43-12

 

Отдел “Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” (“ИКСБЕ”)

инж. Илия Мавров – Началник  отдел

02/948-43-13
i.mavrov@sredec-sofia.org

 

инж. Милен Дянков – Главен инженер

02/948-43-59
m.dyankov@sredec-sofia.org

 

арх. Антоанета Славчева – Старши експерт

02/948-43-27

Мария Христова – Старши експерт – еколог

02/948-43-36

Соня Цанкова – Старши специалист

02/948-43-54

арх. Татяна Стойнева – Старши експерт

02/948-43-54

Димитана Минева – Главен експерт

02/948-43-65

Гергана Кърджилова – Старши експерт

02/948-43-05

 

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” (“ФСОКССД”)

Неджля Сюлейман –  Началник отдел

02/948-43-33

 

Камелия Иванова – Главен счетоводител

02/948-43-46

 

Милена Колева – Каса приходи

02/948-43-64

 

Валентина Донкова – Старши счетоводител “Образование”

02/948-43-40

 

Радка Стаматова – Специалист “Социална дейност”

02/948-43-10

r.stamatova@sredec-sofia.org

 

Александър Данаилов  – Специалист “Социална дейност”

02/948-43-10

a.danailov@sredec-sofia.org

 

Теодора Крачанова –  Специалист “Социална дейност”

02/948-43-08

t.krachanova@sredec-sofia.org

 

Маргарита Енева – Главен експерт “Образование и култура”

02/948-43-53

m.eneva@sredec-sofia.org

 

Габриела Георгиева – Старши специалист „Култура“

02/948-43-53

g.georgieva@sredec-sofia.org

 

Георги Георгиев – Старши специалист „Спорт и физкултура“

02/948 43 71

g.georgiev@sredec-sofia.org

 

Ирена Каменова – Каса

02/948-43-43

 

Петя Митрева – Домакин

02/948-43-25

 

Отдел “Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” (“РКТСД”)

Найден Крумов – Началник отдел

02/948-43-47 или 0889 044 900
n.krumov@sredec-sofia.org

 

Ирина Личкова – Главен експерт

02/948-43-38

Любен Тодоров – Старши експерт

02/948-43-38

Албена Венкова – Главен експерт

02/948-43-45

Невена Богданова – Старши експерт

02/948-43-45

 

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” (“УОЕСЖН”)

Петя Пашова – Началник отдел

02/948-43-56

p.pashova@sredec-sofia.org

 

Милен Павлов – Специалист

02/948-43-35

mi.pavlov@sredec-sofia.org

 

Ива Константинова – Старши специалист

02/948-43-26

Маринела Цветкова – Главен специалист

02/948-43-50

———–

Връзки с обществеността

Милена Илиева

02/948-43-41 или 0887 515 419

m.ilieva@sredec-sofia.org

 

Ритуална зала “Средец”

02/829-40-61, 02/986-28-76

Back To Top