skip to Main Content

Конкурс за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за ученическо хранене- стол в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”

Публично оповестен конкурс №3/08.09. 2022г. за отдаване под наем част от имот– публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община – район „Средец“, представляващ помещение за ученическо хранене- стол с полезна площ /ПП/ 222,92 кв.м., разположено в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, с идентификатор 68134.108.196.1, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, кв. 17-а, парцел I, м. „Трета извънградска част”, район „Средец“, гр. София, собственост на Столична община, съгласно АПОС № 939/ 23.11.2012г., за срок от 5 /пет/ години.

Заповед

Back To Top