skip to Main Content

Разрешение за поставяне за: “Ажурна светеща покривна реклама „8888.BG“ върху сградата на Национален стадион „Васил Левски“

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Директор дирекция “ГС“ е издал разрешение за поставяне №43 от 19.05.2023г, за: “Ажурна светеща покривна реклама „8888.BG“ върху сградата на Национален стадион „Васил Левски“, 1 брой, с административен адрес: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38, район „Средец“ - СО. Копие от разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.
Read More

Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

График за събиране на опасни отпадъци от домакинстватаобилен събирателен пункт ще приеме опасни битови отпадъци за район „Средец“ на 05 юни 2023 г. (понеделник), от 8:30 до 14 : 30 часа. Пунктът ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5…

Read More

Инвестиционно намерение относно „Реконструкция на стадион Българска армия“

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД е поставена на информационното табло на СО-район „Средец” в сградата на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” http://www.sredec-sofia.org Уведомлението за инвестиционното предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица в периода от 26.05.2023г. до 09.06.2023г.вкл.
Read More

Съобщаване до заинтересованите лица на проект за „Частично изменение на план-схема за „Княжеска градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА И КОНЦЕСИОНЕРИТЕ В ОБХВАТА НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА УПИ I -…

Read More

Съобщаване до заинтересованите лица на одобрения проект за ИПРЗ и РУП за УПИ II–4 „за хотел“ за създаване на нов УПИ II–93 „за детско заведение“, поземлен имот с адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №7, гр. София

На основание чл. 129, ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица одобрения със заповед №САГ-РА53-132 от 13.03.2023г. на Главния архитект на Столична община проект за Изменение на план за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ИПРЗ и РУП) за УПИ II–4 „за хотел“ за създаване на нов УПИ II–93 „за детско заведение“, поземлен имот с идентификатор 68134.104.93 по КККР, кв. 428, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10", район „Средец“, с административен адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №7, гр. София.
Read More

Разрешение за поставяне на монументално декоративен елемент в Градската градина

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, Ви съобщаваме, че Главния архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №25 от 31.03.2023г, за: “Монументално-декоративен елемент: Временна художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“, пл. „Княз Александър I“-„Градска градина“ на площадка „Мавзолей“, в поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, УПИ I, кв. 478, район „Средец“, м.„Център-Зона“А“-„юг““. Копие от разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.
Read More

Летен режим на работа на общинските детски градини в район „Средец“

Режим на работа на общинските детски градини в район "Средец" през летния период:През м. юни 2023 г. ще работят всички общински детски градини в район "Средец"През м. юли 2023 г. ще работят:▪️ 77 ДГ "Магнолия" (поема децата от 18 ДГ…

Read More

Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП, ИПРЗ и РУП за „детска библиотека“ на ул. „Славянска“ №13

Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА50-390/19.04.2022г за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план (ПУП - ИПРЗ и РУП) с териториален обхват УПИ III - „за детска библиотека“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.160 по КККР на ул. „Славянска“ №13 и свързаното с това изменение на план за регулация (ПР) на контактни УПИ V-18, поземлен имот с идентификатор 68134.100.161 по КККР на ул. „Славянска“ №11 и УПИ IX-13, поземлен имот с идентификатор 68134.100.156 по КККР на ул. „Добруджа“ №7, кв.456, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10", район „Средец“, гр. София.
Read More

Програма „Зелена София 2023“

Отново стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г. По програмата за облагородяване на зелените пространства около блоковете им могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации и читалища.Изчерпателна информация за кандидатстването, подготовката на проектите, формуляри за кандидатстване и друга…

Read More

Инвестиционно предложение за енергийно обновяване на сградата на сатиричен театър „Алеко Константинов“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. "Леге" № 6 тел.02/ 948 43 17, факс 02/ 948 18 37 www.sredec-sofia.org РСЦ23-ЕВ00-330С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за…

Read More
Back To Top