skip to Main Content

Съобщаване до заинтересованите лица на одобрения проект за ИПРЗ и РУП за УПИ II–4 „за хотел“ за създаване на нов УПИ II–93 „за детско заведение“, поземлен имот с адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №7, гр. София

На основание чл. 129, ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица одобрения със заповед №САГ-РА53-132 от 13.03.2023г. на Главния архитект на Столична община проект за Изменение на план за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ИПРЗ и РУП) за УПИ II–4 „за хотел“ за създаване на нов УПИ II–93 „за детско заведение“, поземлен имот с идентификатор 68134.104.93 по КККР, кв. 428, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10", район „Средец“, с административен адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №7, гр. София.
Read More

Разрешение за поставяне на монументално декоративен елемент в Градската градина

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, Ви съобщаваме, че Главния архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №25 от 31.03.2023г, за: “Монументално-декоративен елемент: Временна художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“, пл. „Княз Александър I“-„Градска градина“ на площадка „Мавзолей“, в поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, УПИ I, кв. 478, район „Средец“, м.„Център-Зона“А“-„юг““. Копие от разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.
Read More

Летен режим на работа на общинските детски градини в район “Средец”

Режим на работа на общинските детски градини в район "Средец" през летния период:През м. юни 2023 г. ще работят всички общински детски градини в район "Средец"През м. юли 2023 г. ще работят:▪️ 77 ДГ "Магнолия" (поема децата от 18 ДГ…

Read More

Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП, ИПРЗ и РУП за “детска библиотека” на ул. „Славянска“ №13

Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА50-390/19.04.2022г за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план (ПУП - ИПРЗ и РУП) с териториален обхват УПИ III - „за детска библиотека“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.160 по КККР на ул. „Славянска“ №13 и свързаното с това изменение на план за регулация (ПР) на контактни УПИ V-18, поземлен имот с идентификатор 68134.100.161 по КККР на ул. „Славянска“ №11 и УПИ IX-13, поземлен имот с идентификатор 68134.100.156 по КККР на ул. „Добруджа“ №7, кв.456, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10", район „Средец“, гр. София.
Read More

Програма “Зелена София 2023”

Отново стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г. По програмата за облагородяване на зелените пространства около блоковете им могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации и читалища.Изчерпателна информация за кандидатстването, подготовката на проектите, формуляри за кандидатстване и друга…

Read More

Инвестиционно предложение за енергийно обновяване на сградата на сатиричен театър „Алеко Константинов“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. "Леге" № 6 тел.02/ 948 43 17, факс 02/ 948 18 37 www.sredec-sofia.org РСЦ23-ЕВ00-330С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 3 дни на територията на район „Средец”

За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и цветя на територията на район „Средец“, на основание чл. 46 от ЗМСМА и чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО определям:
Read More

Обработка срещу кърлежи и комари в район “Средец”

На 21 март и на 04 април ще бъде извършена обработка на общински зелени площи в район "Средец" – паркове, градини и междублокови пространства - срещу кърлежи и комари .Обработкате ще се извършва при сухо време, като тези за кърлежи…

Read More

Предоставяне на GPS устройства за хора с деменция, проблеми с ориентацията и риск от загубване

На свое заседание на 21 април 2022 г. Столичен общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване и гласува решение за предоставяне…

Read More

ОБЯВЯВАНЕ на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 - Плевен ОбявяванеИзтегляне

Read More
Back To Top