skip to Main Content

Обявяване на заинтересованите лица за разрешено изработване на изменение на ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ с адрес с ул.”Лакатница” №6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ Към РСЦ23-ВК08-1694-[3]/15.09.2023г. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщавам, че в район „Средец” е постъпила…

Read More

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в парк Борисова градина – паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство чрез засаждане на нова дървестна растителност и алейна мрежа

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, с допълнителното инвестиционното предложение чрез РИОСВ от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД са поставени на информационното табло на СО-район „Средец” в сградата на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org Уведомлението за инвестиционното предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица в периода от 06.07.2023г. до 20.07.2023г. вкл.
Read More

Инвестиционно намерение относно “Реконструкция на стадион Българска армия”

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД е поставена на информационното табло на СО-район „Средец” в сградата на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” http://www.sredec-sofia.org Уведомлението за инвестиционното предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица в периода от 26.05.2023г. до 09.06.2023г.вкл.
Read More

Съобщаване до заинтересованите лица на проект за „Частично изменение на план-схема за “Княжеска градина”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА И КОНЦЕСИОНЕРИТЕ В ОБХВАТА НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА УПИ I -…

Read More

Съобщаване до заинтересованите лица на одобрения проект за ИПРЗ и РУП за УПИ II–4 „за хотел“ за създаване на нов УПИ II–93 „за детско заведение“, поземлен имот с адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №7, гр. София

На основание чл. 129, ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица одобрения със заповед №САГ-РА53-132 от 13.03.2023г. на Главния архитект на Столична община проект за Изменение на план за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ИПРЗ и РУП) за УПИ II–4 „за хотел“ за създаване на нов УПИ II–93 „за детско заведение“, поземлен имот с идентификатор 68134.104.93 по КККР, кв. 428, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10", район „Средец“, с административен адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №7, гр. София.
Read More

Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП, ИПРЗ и РУП за “детска библиотека” на ул. „Славянска“ №13

Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА50-390/19.04.2022г за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план (ПУП - ИПРЗ и РУП) с териториален обхват УПИ III - „за детска библиотека“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.160 по КККР на ул. „Славянска“ №13 и свързаното с това изменение на план за регулация (ПР) на контактни УПИ V-18, поземлен имот с идентификатор 68134.100.161 по КККР на ул. „Славянска“ №11 и УПИ IX-13, поземлен имот с идентификатор 68134.100.156 по КККР на ул. „Добруджа“ №7, кв.456, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10", район „Средец“, гр. София.
Read More

Инвестиционно предложение за енергийно обновяване на сградата на сатиричен театър „Алеко Константинов“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. "Леге" № 6 тел.02/ 948 43 17, факс 02/ 948 18 37 www.sredec-sofia.org РСЦ23-ЕВ00-330С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за…

Read More

В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „2 ПД” ЕООД

Изграждане на обслужваща ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ, ЧЕТИРИ И ПЕТ ЕТАЖА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ в УПИ ІІІ-275,276, кв.30, м. „Трета извънградска част” с идентификатор 68134.107.250, ул. „ Крали Марко ” № 6, СО- район „Средец”,…

Read More

В СО – район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД за „Преустройство и промяна на предназначението от бар, фитнес, бирария и магазин №3 в СПА- фитнес и бирария” на ул.”Сан Стефано” № 22

В СО - район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД за „Преустройство и промяна на предназначението от бар, фитнес, бирария и магазин №3 в СПА- фитнес и бирария” на ул.”Сан Стефано” № 22 Прилежащи документи…

Read More
Back To Top