skip to Main Content

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в парк Борисова градина – паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство чрез засаждане на нова дървестна растителност и алейна мрежа

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. “Леге” № 6 тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

РСЦ23-ДИ05-326/06.07.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.3/2018г./ Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение чрез РИОСВ- София от „ СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД – допълнителна информация вх. № РСЦ23-ДИ05-326/5/06.07.2023г. относно:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървестна растителност и алейна мрежа.

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, с допълнителното инвестиционното предложение чрез РИОСВ от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД са поставени на информационното табло на СО-район „Средец” в сградата на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org
Уведомлението за инвестиционното предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица в периода от 06.07.2023г. до 20.07.2023г. вкл.

Информацията за инвестиционното предложение е на разположение всеки работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

Становища, мнения и/или възражения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок до 20.07.2023г., вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и пред РИОСВ, гр.София-1618, бул.”Цар БорисІІІ”№136, ет.10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Арх. Кристиан Яричков

Главен архитект на район “Средец”

Допълнителна информация

Back To Top