Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

 • 136 06 Oct 2021

  Съобщаване до заинтересованите лица на проект за подробен устройствен план - плана за застрояване и работен устройствен план „ПУП - ПЗ и РУП” на УПИ III–337 „за офиси“ в кв. 468, поземлен имот с идентификатор 68134.100.337 по КККР, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, с административен адрес ул.“Иван Вазов“ №4, гр.София

  Прочетете повече
 • 135 03 Sep 2021

  Постъпило инвестиционно предложение от Столична община за : „Обновяване на Княз Борисовата градина – историческа част и реконструкция на съществуващата обществена тоалетна при лятната читалня на Княз Борисовата градина“.

  Прочетете повече
 • 134 01 Sep 2021

  Постъпило инвестиционно предложение за : „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“, с административен адрес ул. „Добромир Хриз“ № 19“

  Прочетете повече
 • 133 09 Aug 2021

  Постъпило инвестиционно предложение чрез РИОСВ от „Алнуами груп” ЕООД „Изграждане на временен паркинг“ в Трета извънградска част

  Прочетете повече
 • 132 22 Jul 2021

  Постъпило инвестиционно предложение от Столична община за: „Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - сондажни кладенци за ТК4-Борисова градина"

  Прочетете повече
 • 131 02 Jul 2021

  Съобщаване на заинтересованите лица на виза за проектиране на допълващо застрояване – подземен трафопост към жилищна сграда, разположена в упи III-313 „за ЖС“, кв. 33, м.“Трета извънградска част“, район „Средец“, с административен адрес ул.”Мануш войвода” №5

  Прочетете повече
 • 130 01 Jul 2021

  Постъпило инвестиционно предложение чрез РИОСВ от „АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАРКИНГ“ в Трета извънградска част

  Прочетете повече
 • 129 30 Jun 2021

  Постъпило инвестиционно предложение от Столична община за „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - сондажни кладенци /чл.50, ал.7, т.2 от Закона за водите /ЗВ/-съществуващи съоръжения- за ТК2-Борисова градина“

  Прочетете повече
 • 128 30 Jun 2021

  Постъпило инвестиционно предложение от Столична община за „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - сондажни кладенци за ТК1 и ТК3-Борисова градина

  Прочетете повече
 • 127 29 Jun 2021

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Разрешение за поставяне №8 от 24.06.2021г. на главния архитект на район „Средец“ за: „Преместваем обект по индивидуален проект: НАВЕС, 1бр.“ с адрес – ул. „Славянска“ №23, гр. София

  Прочетете повече