skip to Main Content

Съобщаване до заинтересованите лица на проект за „Частично изменение на план-схема за “Княжеска градина”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА И КОНЦЕСИОНЕРИТЕ В ОБХВАТА НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА УПИ I – за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3“, “Княжеска градина”:

Съобщение N РСЦ20-ВК08-908

На основание чл.128, ал.(3), във връзка с чл.62, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица проект за „Частично изменение на план-схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3“, “Княжеска градина”, район „Средец“, гр.София.
В план-схемата е посочен обхвата на изменението – правоъгълна зона, непосредствено до паметника на Съветската армия, в северозападна посока.
Съобщаването е направено въз основа на данни за собствеността от Техническия архив на р-н „Средец“.
План-схемата се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по нея можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.
Възраженията се подават, чрез район „Средец” до НАГ-СО, в писмен вид, в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул.„Леге” № 6 – на първи етаж.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

Back To Top