skip to Main Content

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина Обява-по-заповед-ОХ-1192-от-23.12.2022-ВМА-1Изтегляне

Read More

Среща на експерти с домоуправители на етажни собствености по въпроси свързани със санирането

На 26.01.2023 г. от 18:00 ч. район „Средец“ организира среща на експерти с домоуправители на етажни собствености по въпроси свързани със санирането.Срещата ще се състои в Зала „Американски център“ на Столична библиотека на пл. "Славейков" 4a.Ще бъдат разяснени условията за…

Read More

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Обявата е за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Смолян и Мусачево…

Read More

Документация и заповед за конкурс – бюфет в сградата на 12 СУ “Цар Иван Асен II”.

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община - район "Средец", представляващ помещение за ученическо хранене - бюфет с полезна площ 11,64 кв.м, разположено в сградата на 12 СУ "Цар Иван Асен II"
Read More

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I I. Резюме В Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са разработени набор от реформи и проекти. В рамките на стълб „Зелена България“ е предвиден проект в сферата…

Read More

Стартира провеждането на обществена поръчка с предмет “Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 12 СУ “Цар Иван Асен II”

По силата на Споразумение за съвместно възлагане № Към РСЦ22-У321-101-(3)/31.10.2022 г. (12.09.2022 г.,), сключено между СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „СРЕДЕЦ” и 12-то СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II”, кметът на район"Средец" стaртира провеждането на обществена поръчка с предмет:„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА…

Read More

Организация на движението за ул. „Цар Шишман“

До 17.11.2022 г. (включително) продължава организацията на движение, като се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено…

Read More
Back To Top