skip to Main Content

Район ‘Средец’ стартира предоставянето на услуга “Патронажна грижа +”

Стартира предоставянето на услуга патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 Патронажната услуга е интегрирана услуга със здравен и социален…

Read More

Започва прием на заявления за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини или училища

Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини…

Read More

Съобщение за ОВОС относно инвестиционно предложение за „Регионално инвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СРЕДЕЦ" гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837       …

Read More

Одобрен проект и издадено разрешение за поставяне на покривна реклама /светещи ажурни букви/ „FoodPanda“

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ21-ВК08-278/23.02.2021г.  ДО  ОГНЯН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕС         УЛ. „ФРИТЬОФ НАНСЕН”…

Read More
Back To Top