skip to Main Content

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за ПУП – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на Парк „Борисова градина“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна: Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община. Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски…

Read More

Конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел ”Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” /ПИОЧР/

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РСЦ21-РД09-258/09.12.2021 г. на Кмета на район „Средец”, ОБЯВЯВА КОНКУРСЗа длъжността „Старши…

Read More

Пускане на електронната услуга “Адресна регистрация” в район “Средец”

От днес, 13 декември, жителите на район„Средец" (както и на районите „Витоша" и „Слатина") ще могат да използват новата дигитална платформа на Столична община https://address.sofia.bg/bg и да заявят регистрация на своя постоянен или настоящ адрес изцяло онлайн.

Read More

Прекратяване административното производство по разрешаване изработване проект за изменение /ПУП/- ИПР за образуване на общ УПИ с адрес ул. „Христо Белчев“ № 24 и УПИ с адрес бул. „Витоша“ № 39

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. „Леге" № 6 тел. 02/948 43 17 факс: 02/ 9861837 З А П О В Е Д РСЦ21-РД09-256/07.12.2021г. /регистрационен индекс/дата Относно: Прекратяване административното производство по разрешаване изработване проект за изменение на подробен устройствен…

Read More

Организация на движението заради реконструкция на топлопровод от проходим колектор на пл. „Нар. събрание“ по ул. „Цар Иван Шишман“ до камера № КЛ-43 на ул. „Гурко“

От 05.11.2021 г. до 20.11.2021 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение: – Забранява се влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Ген. Гурко“ и…

Read More

Организация на движението по ул.“Христо Белчев“ поради извършване на СМР

Поради извършване на строително – монтажни работи, ул. „Христо Белчев“ ще бъде затваряна, в зоната на ул. „Иван Денкоглу“ до ул. „Солунска“ : на 1, 13 и 25 ноември от 12:00 до 18:00 ч.на 2, 3, 4, 5, 6, 7,…

Read More

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на ул. „Цар Иван Шишман” № 1 – в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин”

Обявена процедура за "Конкурс № 1/27 Октомври 2021г. за отдаване под наем на части от имот– публична общинска собственост, актуван с АПОС № 911/ 23.04.2012г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман” № 1,…

Read More

На вниманието на собствениците и носители на ограничени вещни права: ЕС ул. Хр.Белчев”24

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. „Леге" № 6 тел. 02/948 43 17 факс02/ 9861837 РСЦ20-ГР94-896/20.10.2021г.ДО СОБСТВЕНИЦИТЕИ НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА :ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ-ул. „Христо Белчев“ № 24 гр. София, ул. Христо Белчев 24 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Съобщаваме…

Read More

Район ‘Средец’ стартира програма по медиация

Район "Средец" и "Център за решаване на спорове" стартират програма за предоставяне на безплатни услуги по медиация за граждани и търговци, които имат адресна регистрация на територията на район "Средец". Надяваме се това да е от полза най-вече както при…

Read More

Ден на отворените врати със заинтересованите страни по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”

На 27.10.2021 г. (сряда) от 11:00 до 13:00 в Заседателната зала на район "Средец", на ул. "Леге"№ 6, ще проведем ден на отворените врати по проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov” , на които експерти…

Read More
Back To Top