skip to Main Content

Организация на движението по ул.“Христо Белчев“ поради извършване на СМР

Поради извършване на строително – монтажни работи, ул. „Христо Белчев“ ще бъде затваряна, в зоната на ул. „Иван Денкоглу“ до ул. „Солунска“ : на 1, 13 и 25 ноември от 12:00 до 18:00 ч.на 2, 3, 4, 5, 6, 7,…

Read More

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на ул. „Цар Иван Шишман” № 1 – в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин”

Обявена процедура за "Конкурс № 1/27 Октомври 2021г. за отдаване под наем на части от имот– публична общинска собственост, актуван с АПОС № 911/ 23.04.2012г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман” № 1,…

Read More

На вниманието на собствениците и носители на ограничени вещни права: ЕС ул. Хр.Белчев”24

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. „Леге" № 6 тел. 02/948 43 17 факс02/ 9861837 РСЦ20-ГР94-896/20.10.2021г.ДО СОБСТВЕНИЦИТЕИ НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА :ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ-ул. „Христо Белчев“ № 24 гр. София, ул. Христо Белчев 24 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Съобщаваме…

Read More

Район ‘Средец’ стартира програма по медиация

Район "Средец" и "Център за решаване на спорове" стартират програма за предоставяне на безплатни услуги по медиация за граждани и търговци, които имат адресна регистрация на територията на район "Средец". Надяваме се това да е от полза най-вече както при…

Read More

Ден на отворените врати със заинтересованите страни по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”

На 27.10.2021 г. (сряда) от 11:00 до 13:00 в Заседателната зала на район "Средец", на ул. "Леге"№ 6, ще проведем ден на отворените врати по проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov” , на които експерти…

Read More

Съобщаване на заинтересованите лица за инвестиционно проектиране на „спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I-„за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв.3, м. “Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“, парк „Княжеска градина“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх. № РСЦ21-ВК08-1657/12.10.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ            На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам, че…

Read More

Стартира подаването на заявления от етажните собствености по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване: 1.    образец на протокол от общото събрание на етажната…

Read More

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Read More

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Read More

Обществено обсъждане на виза за инвестиционно проектиране на обект: „Спортна площадка“ в парк „Княжеска градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org   Изх. №КъмРСЦ21-ВК08-1657   О Б Я В Л Е Н И Е   СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ…

Read More
Back To Top