skip to Main Content

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публично-общинска собственост на ул. “Петър Парчевич” №43 представляваща помещение за ученическо хранене – ученически бюфет

Заповед № РСЦ22-РД98-2 от 20.06.2022г.Изтегляне Документация с рег. № РСЦ22-РД98-2 от 20.06.2022г.Изтегляне Заповед за удължаване на срокИзтегляне Обявление_удължаване на срокИзтегляне

Read More

О Б Я В А за приемане на български граждани за срочна служба в доброволния резерв

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“.
Read More

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед No 3РД - 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместнот командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).
Read More

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост ул. „ Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо столово и бюфетно хранене – стол

Публично оповестен конкурс №1/02.06. 2022г. за отдаване под наем на части от имот– публична общинска собственост, актуван с АПОС № 956/ 15.09.2014г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „ Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо…

Read More

Програма “Ваканция” – безплатни занимания за деца, ученици и младежи от 6 до 29 години

Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, Национални спортни федерации, спортни клубове, Неправителствени организации и др., за четвърта…

Read More

Организация на движението по ул.“Христо Белчев“ поради извършване на СМР

Поради извършване на строително – монтажни работи, ул. „Христо Белчев“ ще бъде затваряна, в зоната на ул. „Иван Денкоглу“ до ул. „Солунска“ , от 1 до 30 юни – всеки ден от 8.30 -11.30 и 13.30 - 15.30 ч.

Read More

Разрешение за поставяне на паметна плоча на писателя Константин Константинов и художничката Донка Константинова върху фасада на сграда на ул. „Цар Шишман“ №53а, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ21-НЦ62-45-(12) На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че…

Read More

Заради реконструкция на уличен канал ще бъде спряно движението за превозни средства по ул. “Проф. Фритьоф Нансен”

От 28 май 2022 г. за 75 работни дни ще бъде спряно движението за превозни средства заради реконструкцията на уличен канал от Софийска вода. Обхватът на проекта е реконструкция по ул. "Проф. Фритьоф Нансен" от бул. "Eвлоги и Христо Георгиеви"…

Read More
Back To Top