skip to Main Content

Обществено обсъждане на: Виза за предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на паметник на: „ГЕРОЯ – ГРАНИЧАР“ в градина „Св. Климент Охридски“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх. №КъмРСЦ24-ВК08-1384-[1]/09.07.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на чл.12, т.6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ24-РД09-163/09.07.2024 г. на кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на издадена от главния архитект на Столична община ВИЗА за предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на паметник на:

„ГЕРОЯ – ГРАНИЧАР“ в градина „Свети Климент Охридски“, имот с идентификатор по КККР 68134.100.83, кв. 498, м. „Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“, гр. София.

Представянето на проекта за виза ще се проведе на 23.07.2024 г. /вторник/ от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.
Писмени становища, мнения и предложения относно визата, се адресират до кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 06.08.2024 г. /вторник/ в деловодството на района на ул. “Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ24-ВК08-1384, или на електронна поща utkr@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя.

Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

Визата се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикувана на интернет страницата на район ”Средец”- www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“.

Разяснения по нея и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
Заключителната дискусия ще се проведе на 15.08.2024 г./четвъртък/ от 17.30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ24-РД09-163/09.07.2024 г. на Кмета на район „Средец“- СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6 и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ – www.sredec-sofia.org за сведение.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”-СО

Заповед

Виза

Презентация

Back To Top