skip to Main Content

Разрешение за поставяне на паметна плоча на писателя Константин Константинов и художничката Донка Константинова върху фасада на сграда на ул. „Цар Шишман“ №53а, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ21-НЦ62-45-(12)

На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №30 от 06.04.2022г по одобрен (съгласуван) от НАГ проект на 29.03.2022г. за обект: „Възстановяване на паметна плоча на писателя Константин Константинов и художничката Донка Константинова“. Обектът е разположен на сграда с идентификатор 68134.103.181.1, в УПИ ХXI-1, кв.420, м. “Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10”, район „Средец“, с административен адрес – ул. „Цар Шишман“ №53а, гр. София.

Проектът за поставяне на паметната плоча се съхранява в НАГ-СО.
Издаденото разрешение за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по него можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град, чрез Главния архитект на Столична община.
За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес, съгласно чл.15 от АПК.
Възражения, предложения и сигнали, се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” №6 – на първи етаж.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

Back To Top