skip to Main Content

О Б Я В А за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс

Със заповед No ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на
Република България са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за приемане на
служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО), съгласно
Приложение No 2 от заповедта.

Кандидатите за приемане на служба в доброволния резерв за
длъжностите трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България.

Обява

Back To Top