skip to Main Content

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка No РД-547/08.04.2022 г., са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили гражданскисредни или висши училища в страната и в чужбина.

Съгласно горепосочената заповед, длъжностни лица отговорни за провеждането на конкурса са, както следва:
1. Началника на военно формирование 22970 – София – за длъжностите от военно формирование 52480 – София по Приложения No 1.
2. Началника на военно формирование 22720 – Смядово – за длъжностите по Приложение No 2.

Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
В съответствие с приложение No 1 и No 2 към заповед No ОХ-30/14.01.2021 година на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева

Кандидатите за вакантните длъжности да подадат писмено заявление, в което да посочат до три длъжности само от едно приложение по т. 2. за участие в конкурса, чрез структурите на ЦВО, до съответното длъжностно лице по т. 2.1. и т. 2.2., в срок до 17.06.2022 г. включително.

Обява за провеждане на конкурса

Back To Top