skip to Main Content

Съобщаване на заинтересованите лица за разрешено изработване и изменение на ИПРЗ и РУП за м. „Трета извънградска част“, кв.24, УПИ II-2, ул. „Ивац Войвода“ 18

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ Към РСЦ21-ВК08-2329/20.01.2022 г. ДОСОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-2 с адм. адрес ул.…

Read More

Важна информация за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица – наематели и ползватели на общински нежилищни имоти

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Решение № 828 от 16.12.2021 г. на Столичен общински съвет С Решение № 828 от 16.12.2021 г. по Протокол № 44, т. 22, се дава възможност за временно освобождаване - изцяло или частично, от задължението за заплащане на…

Read More

Прекратяване административното производство по разрешаване изработване проект за изменение /ПУП/- ИПР за образуване на общ УПИ с адрес ул. „Христо Белчев“ № 24 и УПИ с адрес бул. „Витоша“ № 39

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. „Леге" № 6 тел. 02/948 43 17 факс: 02/ 9861837 З А П О В Е Д РСЦ21-РД09-256/07.12.2021г. /регистрационен индекс/дата Относно: Прекратяване административното производство по разрешаване изработване проект за изменение на подробен устройствен…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на: коледни подаръци, сувенири и лакомства за не по-малко от 5 дни и на площ не по-малка от 2 м2 на територията на район „Средец”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. "Леге" № 6 тел. 948 43 38 факс 986 18 37 www.sredec-sofia.org З А П О В Е Д № РСЦ21 – РД 09 – 252/02.12.2021 Във връзка със създаване на по-добра организация…

Read More

На вниманието на собствениците и носители на ограничени вещни права: ЕС ул. Хр.Белчев“24

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. „Леге" № 6 тел. 02/948 43 17 факс02/ 9861837 РСЦ20-ГР94-896/20.10.2021г.ДО СОБСТВЕНИЦИТЕИ НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА :ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ-ул. „Христо Белчев“ № 24 гр. София, ул. Христо Белчев 24 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Съобщаваме…

Read More

Съобщаване на заинтересованите лица за инвестиционно проектиране на „спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I-„за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв.3, м. “Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“, парк „Княжеска градина“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх. № РСЦ21-ВК08-1657/12.10.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ            На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам, че…

Read More

Стартира подаването на заявления от етажните собствености по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване: 1.    образец на протокол от общото събрание на етажната…

Read More

Одобрен проект от НАГ за „Поставяне на рекламен елемент по индивидуален проект: на стена без отвори, 4/3м и 4/8м“ на сграда с административен адрес: ул. „Граф Игнатиев“, №74, гр. София:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ” гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia. ДО ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ- ХРИСТИНА БОЖАНОВА ВАСИЛЕВА ул.“Граф Игнатиев“, №74, ет.4, ап.4 гр. София ДО „МЕТРОПОЛИС…

Read More

Организация на движението по ул.“Христо Белчев“ поради извършване на СМР

Поради извършване на строително - монтажни работи, ул. "Христо Белчев" ще бъде затваряна, в зоната на ул. "Иван Денкоглу" до ул. "Солунска" , от 1 до 30 октомври - всеки ден между 14.00 и 17.00 ч.

Read More

Одобрен проект от НАГ- СО за рекламен елемент по индивидуален проект на стена без отвори, 4/3 м. и 4/8 м. с издадено разрешение за поставяне №69 от 01.09.2021г., на кв.417, сграда/СОС с идентификатор 68134.103.124.1, м. „Зони Г- Центъра” (част), ул. „Граф Игнатиев” №22

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ21-ВК08-1688/10.09.2021г. СЪОБЩЕНИЕ         На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам,че НАГ- СО е одобрил проект…

Read More
Back To Top