skip to Main Content

Грижа в дома

Столична община - район „Средец“ стартира проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична…

Read More

Обществено обсъждане на: Проект за виза за проучване и проектиране на „Паметник на децата, загинали по време на трагичните конфликти в България 1923-1944г.“ в парк „Княз-Борисова градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх. №КъмРСЦ23-ВК08-925-[2]/13.06.2023г. О Б Я В Л Е Н И Е СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,В изпълнение…

Read More

Разрешение за поставяне за: “Ажурна светеща покривна реклама „8888.BG“ върху сградата на Национален стадион „Васил Левски“

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Директор дирекция “ГС“ е издал разрешение за поставяне №43 от 19.05.2023г, за: “Ажурна светеща покривна реклама „8888.BG“ върху сградата на Национален стадион „Васил Левски“, 1 брой, с административен адрес: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38, район „Средец“ - СО. Копие от разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.
Read More

Разрешение за поставяне на монументално декоративен елемент в Градската градина

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, Ви съобщаваме, че Главния архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №25 от 31.03.2023г, за: “Монументално-декоративен елемент: Временна художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“, пл. „Княз Александър I“-„Градска градина“ на площадка „Мавзолей“, в поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, УПИ I, кв. 478, район „Средец“, м.„Център-Зона“А“-„юг““. Копие от разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.
Read More

Летен режим на работа на общинските детски градини в район “Средец”

Режим на работа на общинските детски градини в район "Средец" през летния период:През м. юни 2023 г. ще работят всички общински детски градини в район "Средец"През м. юли 2023 г. ще работят:▪️ 77 ДГ "Магнолия" (поема децата от 18 ДГ…

Read More

Програма “Зелена София 2023”

Отново стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ за 2023 г. По програмата за облагородяване на зелените пространства около блоковете им могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации и читалища.Изчерпателна информация за кандидатстването, подготовката на проектите, формуляри за кандидатстване и друга…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя на площ не по-малка от 2 м2 и с продължителност не по-кратка от 3 дни на територията на район „Средец”

За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и цветя на територията на район „Средец“, на основание чл. 46 от ЗМСМА и чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО определям:
Read More

Предоставяне на GPS устройства за хора с деменция, проблеми с ориентацията и риск от загубване

На свое заседание на 21 април 2022 г. Столичен общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване и гласува решение за предоставяне…

Read More
Back To Top