skip to Main Content

Обществено обсъждане на: Проект за виза за проучване и проектиране на „Монумент на Никола Гюзелев“ на пл. „Никола Гюзелев“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх. №КъмРСЦ23-ВК08-1492-[2]/20.11.2023г. О Б Я В Л Е Н И ЕСО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,В изпълнение на…

Read More

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за ПУП – план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на Парк „Борисова градина“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна: Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина“, Столична община. Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски…

Read More

Обществено обсъждане на виза за инвестиционно проектиране на обект: „Спортна площадка“ в парк „Княжеска градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org   Изх. №КъмРСЦ21-ВК08-1657   О Б Я В Л Е Н И Е   СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ…

Read More
Back To Top