skip to Main Content

Разрешение за поставяне на рекламен елемент върху калкан на сграда на ул. “Ген. Гурко”№26

ДО
„МЕТРОПОЛИС ГРУП“ АД
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №49, ет.1, ап.2
гр. София

ДО
ЕС и НОВП в сградата
ул. „Ген. Гурко“, №26
гр. София

ДО
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,ОРГАНИЗАЦИИ
И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА
съгласно чл.15 от АПК

СЪОБЩАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ №70/16.09.2022г. ЗА :
„РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ ВЪРХУ КАЛКАН НА СГРАДА: 6/10-1 БРОЙ“
УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО“, №26, РАЙОН „СРЕДЕЦ“

Съобщение NК.РСЦ22- ВК08- 1788-/1//14.10.2022г.

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Главния архитект на СО е одобрил проект и издал разрешение за поставяне № 70/16.09.2022г за:“Рекламен елемент върху калкан на сграда: 6/10, 1 бр.“, сграда с идентификатор 68134.103.2.1, УПИ I, кв.462, м. „ГГЦ-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“, административен адрес: ул. „Генерал Гурко“, №26, гр. София.

Копие от Разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. „Леге“, №6. Разяснения може да получите всеки понеделник от 14,00ч. до 17,00ч. и всяка сряда от 10,00ч. до 12,00ч.

Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София- град.

Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра в информационен център за обслужване на граждани-ул. „Леге“, №6, етаж 1 и се изпращат в АССГ от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец“

Back To Top