skip to Main Content

Издадено разрешително от НАГ за поставяне на паметна плоча на актрисата Славка Славова“ на бул.”Цариградско шосе” №15, вх. А

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ РСЦ23-ВК08-282/28.02.2023г. ДОЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ.15 ОТ АПК ДОСОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XIII-2,…

Read More

Разрешение за поставяне на рекламен елемент върху калкан на сграда на ул. “Ген. Гурко”№26

ДО„МЕТРОПОЛИС ГРУП“ АДбул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №49, ет.1, ап.2гр. София ДОЕС и НОВП в сградатаул. „Ген. Гурко“, №26гр. София ДОВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,ОРГАНИЗАЦИИИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦАсъгласно чл.15 от АПК СЪОБЩАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ №70/16.09.2022г. ЗА :„РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ ВЪРХУ КАЛКАН НА СГРАДА:…

Read More

Места за търговия на открито за продажба на: коледни подаръци, сувенири и лакомства за не по-малко от 5 дни и на площ не по-малка от 2 м2 на територията на район „Средец”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София, ул. "Леге" № 6 тел. 948 43 38 факс 986 18 37 www.sredec-sofia.org З А П О В Е Д № РСЦ21 – РД 09 – 252/02.12.2021 Във връзка със създаване на по-добра организация…

Read More
Back To Top