skip to Main Content

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост ул. „ Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо столово и бюфетно хранене – стол

Публично оповестен конкурс №1/02.06. 2022г. за отдаване под наем на части от имот– публична общинска собственост, актуван с АПОС № 956/ 15.09.2014г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „ Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо столово и бюфетно хранене- стол с обща полезна площ 115,10 кв.м. и бюфет с обща полезна площ 20,18 кв.м., находящи се в сутерена на сграда с идентификатор 68134.106.76.1 на 38 ОУ „Васил Априлов”.

Back To Top