skip to Main Content

Одобрен проект и издадено разрешение за строеж на: “Бюст-паметник на композитора Петко Стайнов“ в парк“Борисова градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ДО
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА-КМЕТ НА СО
ЧРЕЗ ТРАЙЧО ТРАЙКОВ-КМЕТ НА РАЙОН“СРЕДЕЦ“СО
ул. „Леге“, №6

ДО
ФОНДАЦИЯ“ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ“
ул. „Иван Вазов“, №23
гр.София

         Съобщение NК.РСЦ21- ВК08- 1286- /7/          

  На основание чл. 149, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че  Главният архитект на Столична община е одобрил проект и издал РС№195/05.08.2022г. за строеж: “Бюст-паметник на композитора Петко Стайнов“, в имот с идентификатор 68134.109.11, парк“Борисова градина“.
  Одобрения инвестиционен проект се съхранява в НАГ-СО.
  Копие от Разрешението за строеж се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6.
  Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 да 12 часа.
 Одобреният проект може да бъде обжалван по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София- град.
 Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра и се изпращат в АССГ от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район“Средец“

Back To Top