skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времетоот 02.05.2024 г. до 03.05.2024 г.,в Командване за логистична поддръжка

Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности във военно формирование 48960 – София за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, съгласно Приложение № 1.

Длъжностно лице, отговорно за провеждането на конкурса е командира на Командване за логистична поддръжка.

Кандидатите за вакантната длъжност трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до длъжностното лице по т. 2 чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 29.03.2024 г., с приложени към него документи – описани по-долу:

Back To Top