skip to Main Content

Обществено обсъждане на: Проект за виза за проучване и проектиране на „Монумент на Никола Гюзелев“ на пл. „Никола Гюзелев“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх. №КъмРСЦ23-ВК08-1492-[2]/20.11.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е
СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл.12, т.6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ23-РД09-260/20.11.2023г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на ПРОЕКТ за виза за проучване и проектиране на обект:
„Монумент на Никола Гюзелев“ на пл. „Никола Гюзелев“,

имот с идентификатор по КККР 68134.107.41, м. „Трета извънградска част“, район „Средец“, гр. София.
Представянето на проекта за виза ще се проведе на 27.11.2023г. /понеделник/ от 18:00ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.
Писмени становища, мнения и предложения по представения проект за виза, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 04.12.2023г. /понеделник/ в деловодството на района на ул. “Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ23-ВК08-1492, или на електронна поща utkr@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.
Проектът за виза се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикуван на интернет страницата на район ”Средец“ www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“.

Разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
Заключителната дискусия ще се проведе на 07.12.2023г./четвъртък/ от 17.30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.
Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ23-РД09-260/20.11.2023г. на Кмета на район „Средец“- СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6 и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ – www.sredec-sofia.org за сведение.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”

Заповед

Проект – виза

Виза за проектиране

Представяне на проект

Комбинирана скица

Мястото – Google изображение

Протокол от обществено обсъждане_27-11-23

Протокол от заключителна дискусия от обществено обсъждане_07-12-23 г.

Протокол от РЕСУТ от 12-12-23г.

Back To Top