skip to Main Content

Обществено обсъждане на виза за инвестиционно проектиране на обект: „Спортна площадка“ в парк „Княжеска градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

Изх. №КъмРСЦ21-ВК08-1657

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл.12, т.3 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ21-РД09-196/01.10.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане в дигитална среда на виза за инвестиционно проектиране на обект:
„Спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в  УПИ I-„за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв.3, м. “Главен  градски център-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“,  парк „Княжеска градина“, гр. София.
Представянето на визата ще се проведе на 07.10.2021г. /четвъртък/ от 17:30ч. на интернет адрес:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma0f66bb67216dff9243bcd21fdd880eb

Писмени становища, мнения и предложения относно визата, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 15.10.2021г. в деловодството на района на ул.“Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ № РСЦ21-ВК08-1657, или на електронна поща m.vuchkova@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.
Визата се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикувана на интернет страницата на район ”Средец”-  www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по нея и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.

Заключителната дискусия  ще се проведе  на 19.10.2021г./вторник/ от 17.30ч. на интернет адрес:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mb73ebf202c7784719de22d128ecb81cc

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-196/01.10.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО, са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ www.sredec-sofia.org   за сведение.

АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район ”Средец”

 

 

 

 

Back To Top