skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на мартинеци, цветя и пролетни сувенири на територията на район ‘Средец’

З А П О В Е Д
№ РСЦ24 – РД 09 – 9 / 31.01.2024 г.


За създаване на по-добра организация на търговията с мартеници, картички, цветя и пролетни сувенири на територията на район „Средец“ и събиране на дължимите такси, на основание заповед на кмета на Столична община № СОА24-РД09-1143/29.01.2024 г., чл. 27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (НРУИТДТСО), чл. 36ж от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НПОРИМДЕРТСО) и §3 от ПЗР към нея

О П Р Е Д Е Л Я М:


Следните места за търговия на открито за продажба на СУВЕНИРИ ЗА ПРАЗНИКА СВ. ВАЛЕНТИН, МАРТЕНИЦИ, ЦВЕТЯ И КАРТИЧКИ на територията на район „Средец”, както следва:

Back To Top