skip to Main Content

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на ул. „Цар Иван Шишман” № 1 – в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин”

Обявена процедура за “Конкурс № 1/27 Октомври 2021г. за отдаване под наем на части от имот– публична общинска собственост, актуван с АПОС № 911/ 23.04.2012г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман” № 1, представляващи помещения за ученическо столово хранене- стол с обща полезна площ 198,86 кв.м. и бюфет с обща полезна площ 18,90 кв.м., находящи се на етаж първи в сграда с идентификатор 68134.100.186.1 на 133 СУ „А. С. Пушкин”

Back To Top