skip to Main Content

Инвестиционно предложение за енергийно обновяване на сградата на сатиричен театър „Алеко Константинов“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. “Леге” № 6 тел.02/ 948 43 17, факс 02/ 948 18 37 www.sredec-sofia.org

РСЦ23-ЕВ00-330
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС//Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. / Ви у в е д о м я в а м е, че в СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ЕИК /БУЛСТАТ 0006707794 за обект :
ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА
ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“,
гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ №26.

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение от ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ , е поставена на информационното табло на СО-район „Средец” на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

Уведомлението за инвестиционното предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица в периода от 28.03.2023 г. до 11.04.2023г.вкл.

Достъп до информацията на инвестиционното предложение може да получите всеки работен ден от 9,00 -12,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

Становища, мнения или възражения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок до 11.04.2023г., вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и пред РИОСВ, гр.София-1618, бул.”Цар БорисІІІ” №136, ет.10
e-mail: riosv@riew-sofia.org

КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”

Back To Top