skip to Main Content

Важно за родителите на деца, неприети в общински детски градини

Уважаеми родители,

Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.“, приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г. и Заповед № РД-695/ 16.03.2021 г. на МОН, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 г., когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.
Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

I.    До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?

•    За учебната 2020/2021 година в срок до 30 април 2021 г., ще се приемат заявления за кандидатстване по мерките, както следва:

Лично: в деловодството на район „Средец“ – СО, ул. „Леге“ №6, или
По имейл: info@sredec-sofia.org,
(При подаване на заявлението по имейл е необходимо, същото да се донесе в оригинал в деня на подаване на искането за изплащане на компесации.)
•    Исканията за изплащане на компесации на извършените разходи от родители на деца от 3 годишна възразст до постъпването им в I клас, ще се подават:

–    до 5 юни 2021 г. – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г.,
–    до 5 октомври 2021 г. – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.

 
II.    Необходими документи:

•    Заявление, с приложени документи както следва в зависимост от вида на направените разходи

1.    Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище (Искане-образец-1):

•    Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
•    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

2.    Компенсации за извършваните разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца (Искане-образец-2):

•    Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
•    Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

3.    Компенсации за извършваните разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица (Искане-образец-3):

•    Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
•    Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
•    Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
•    Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
•    Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

III.    На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта (уточнение: на каква възраст трябва да са децата)?

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

1.    Детето  е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район  се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
2.    Детето  не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
3.    Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
4.    За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина  или училище.
5.    Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата  на държавно финансиране.
6.    Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или  по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

Back To Top