skip to Main Content

Указания за условията и реда за поставяне на къщички за котки и кучета на територията на район “Средец”

I. Цели на указанията:
Настоящите указания, наричани по-нататък за краткост „Указания“, уреждат организацията за условията и реда за поставяне на къщички за котки и кучета на територията на СО-район „Средец“ в съответствие с Наредбата за преместваемите обекти, рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и рекламната дейност на територията на Столична община – „НПОРИМДЕРТ на СО“, Закон за защита на животните и всички други нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с тяхното поставяне.

Указанията са създадени с цел:

 • да се подпомогнат лицата, които по закон могат да отговарят за начина на поставяне на къщички за котки и кучета, както и тяхното поддържане на територията на район „Средец“;
 • да се създадат условия за изпълнение, качество и в срок, в съответствие с гражданския интерес;
 • да се постигнат резултати, които да доведат до подобряване на условията на градската среда;
 • да се насърчава доброволчеството и гражданската активност, като се предоставят дом и грижа за безстопанствените животни.

II. Подготовка за представяне на необходимия набор от документи от заявителя:
Лицата, които имат право по закон и желаят да поставят къщички за котки и кучета на територията на район „Средец“, трябва да представят необходимия набор от документи, приложен към настоящите Указания и публикуван на интернет-страницата на СО-район „Средец“.

Заявителят представя следния комплект от документи:

 1. Заявление до Кмета на СО-район „Средец“ – Образец 1 към Указанията – попълва се от заявителя.
  *Подаването на заявленията може да се извършва от организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за спазване на изискванията на чл. 49 и чл. 50 от Закона за защита живота на животните.
 2. Декларация за спазване изискванията на чл.49 и чл.50 от Закона за защита на животните- Образец 2 към Указанията-попълва се от заявителя.
 3. Представяне на проект на схема или мотивирано предложение с местата за поставяне на къщички за котки и кучета.

III. Срокове за разглеждане на подадените заявления
Заявлението и приложените към него документи са разглеждат в 30-дневен срок от датата на постъпването им в районната администрация.
В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
Ако в указания срок от получаване на уведомлението заявителят не отстрани непълнотите или нередностите, преписката се оставя без разглеждане.
При получаване на одобрение, главния архитект на района издава схема за поставяне с посочени размери и местоположение на къщичките.

IV. Изисквания за поставяне на къщичките за котки и кучета
• Къщичките могат да се разполагат при спазване на следните ограничения, предвидени в чл. 21а, ал. 3 от НПОРИМДЕРТ на СО:
а) да не са разположени непосредствено до входовете на жилищни сгради – да се осигури разстояние поне от 5 м.;
б) да не се разполагат по тротоари и в пешеходни зони;
в) да не се разполагат по начин, който би увредил декоративна растителност и цветни насаждения;
г) да не се разполагат на места със силно излагане на слънце;

• Къщичките трябва да отговарят на следните условия:
а) размерите им трябва да са съобразени с ергономичните изисквания за вида и големината на животните;
б) да са естетични, от подходящи трайни материали и да се поддържат в добър и хигиеничен вид;
в) да позволяват поставяне на съдове за вода и храна, както и лесно почистване и дезинфекция;

• Къщичките за подслон на животните не могат да бъдат разполагани в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца.

• След получено одобрение от районната администрация за монтиране на къщичка, на същата следва да бъде поставена информационна табела от служители на СО-район „Средец“, унифицирана и издадена по образец, съдържаща данни за идентификацията на обекта (рег. № на къщичката за подслон, лого и контакт за връзка)

• Облекченият ред за поставяне на къщички за подслон на животни не може да се прилага в територии със специална защита от закона, като терените на зелената система за обществено използване по чл.61, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), тъй като това би представлявало заобикаляне на целта и смисъла на специалните норми, които охраняват тези територии.

В този случай преместваемите обекти се поставят по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и след провеждане на обществено обсъждане според изискванията на чл.12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО). За терените на зелената система, които са и недвижими културни ценности, се изпълняват предвидените процедури по реда на чл.84, ал.1 и 2 от Закона за културното наследство (ЗКН).

V. Задължения на лицата, отговорни за надзора и грижата за отглеждане на животните в къщичките за подслон.

Отговорните за надзора и грижата лица и организации са длъжни:

 • да обезпаразитяват животните на всеки три месеца и да ги реваксинират срещу бяс.
 • заверяват ежегодно паспорта на животните в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;
 • да вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на животните към хора или други животни.
 • Да поддържат в добро хигиенно състояние, (съобразено с изискванията, определени от Българска агенция по безопасност на храните, Закона за ветеринаромедицинската дейност и Закона за защита на животните), къщичките за отглеждане на кучета и котки, както и пространството около тях.

VI. Създаване и поддържане на регистър на къщичките за подслон на безстопанствени кучета и котки.
Къщичките за подслон на безстопанствените кучета и котки, за които е изпълнена разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните, се вписват от кмета на района в регистър служебно или по заявление от организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и чл. 50 от Закона за защита на животните, след извършване на проверка дали видът и местоположението им отговаря на изискванията на чл. 48 от Закона за защита на животните, НПОРИМДЕРТ на СО и настоящите указания.
Минималното съдържание на информацията в регистъра трябва да отговаря на описаните в чл. 21а от НПОРИМДЕРТ на СО изисквания за вписване на лицето, поставило къщичката, което отговаря за нея, местоположението и размера ѝ.

VII. Контрол и принудителни административни мерки
Органите на местната власт осъществяват контрол за спазване на правните норми, предвидени в нормативните актове и по-конкретно в Указанията за условията и реда за поставянето на къщички за котки и кучета на територията на район „Средец“, за спазване на разпоредбите на НПОРИМДЕРТ на СО и на Закона за защита на животните, регламентиращи условията и изискванията за поставяне на къщички за подслон на безстопанствени кучета и котки.
Гореописаните нормативни актове предвиждат правен механизъм за ангажиране на административно-наказателната отговорност на физическите и юридическите лица, които нарушават предвидените забрани, включително забраната за нерегламентирано поставяне на къщички за котки и кучета.

Контролът се извършва чрез:

 1. Периодични проверки;
 2. Проверки по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на правилата за защита на животните, подадени от държавни органи, физически и юридически лица.

За констатираните нарушения се съставят актове за установяване на административни нарушения от оправомощените длъжностни лица по НПОРИМДЕРТ на СО, Закона за защита на животните, както и всички други нормативни актове, свързани с поставянето им.

След връчването на акта се издава наказателно постановление от компетентния орган, с което се налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция, съобразно тежестта на извършеното нарушение по нормативните актове.

Къщичките за подслон на безстопанствени кучета и котки, за които не са изпълнени изискванията на настоящите указания и съотносимите към тях нормативни документи се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Декларация

Заявление

Back To Top