skip to Main Content

Предоставяне на GPS устройства за хора с деменция, проблеми с ориентацията и риск от загубване

На свое заседание на 21 април 2022 г. Столичен общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване и гласува решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване.

С последващо решение Столичният общински съвет реши такива устройства да се предоставят и на деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства.

Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца.

I. За възрастни хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване:

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

1. Да са получили резултат от MMSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т.е. обхващат се хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;
2. Да имат:
- настоящ адрес на територията на Столична община 
или
- постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън границите на Столична община;

3. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходими документи:

1. Заявление по образец 
2. Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диагноза и са упоменати резултатите от проведено невропсихологично изследване с MMSE тест, и друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такива;
3. Декларация по образец от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;
4. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

II. За деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства:

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

1. Да са деца или младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, които възникват при:

- умствени увреждания (умствена изостаналост);
- разстройства от аутистичния спектър;
- емоционални и поведенчески разстройства;
- генетични заболявания;

2. Да имат:

- настоящ адрес на територията на Столичната община или
- постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън  границите на Столичната община;

3. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Епикриза или заключение от клиничен психолог или психиатър, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диагноза и видът на увреждането, състоянието  или разстройството на детето или младежа с проблеми с ориентацията за време и пространство;
3. Декларация (по образец) от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;
4. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; родител; роднина, ако живее при лицето).

Документите се подават в запечатан плик, върху който се посочват трите имена на кандидата, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

Документите могат да бъдат подадени:

 - В Столична община – ул. „Московска“ № 33, фронт офис;
 - В съответната районна администрация;
 - По електронен път – приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.

Лице за контакт: Андрея Ружева – старши експерт, тел. 0886 004 339, email: gps.kandidatstvane@sofia.bg

С подробните правила за предоставяне на устройствата може да се запознаете ТУК

Решение № 270 на Столичен общински съвет от 21 април 2022 г.

 

 

 

 

 

Back To Top