skip to Main Content

Одобрен проект и издадено разрешение за поставяне на рекламен елемент върху калкан на сграда на ул. „Цар Шишман“, №3, гр. София.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.

ДО
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ-
БОРИС БЕЛАУРОВ ХИКОВ
ул.“Цар Шишман“, №3
гр. София

ДО
„МЕТРОПОЛИС ГРУП“АД
бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“, №49, ет.1, ап.2
гр. София

ДО
ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 15 ОТ АПК

Съобщение NК.РСЦ22- ВК08- 338/

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Директор дирекция „Градска среда“ към НАГ-СО е одобрил проект и издал РП №10/16.02.2022г. за: „Поставяне на рекламен елемент върху калкан на сграда: 10/8м и 7/4м, 2 бр.“ на сграда с идентификатор 68134.100.185.1, с административен адрес: ул. „Цар Шишман“, №3, гр. София. Копие от Разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6.

Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район“Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по него и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи след предварителна заявка на телефон 02 948 43 12 всеки работен ден от 9,00ч. до 17,00ч.
Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София- град.
Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

Кмет на район „Средец“

Back To Top