skip to Main Content

Изменения на Наредбата за обществения ред относно използването на пиротехнически изделия

С приетите от Столичния общински съвет с Решение №45 от 27.01.2022 г. изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община бяха въведени нови правила за използването на пиротехнически изделия от категория F2 и категория F3. Вижте какви са те.

„С измененията и допълненията на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община се забранява използването на открито на пиротехнически средства – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община, освен след изрично разрешение. Новата регламентация влиза в сила от 01.03.2022 г.

Фойерверки от категория F2 са фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства. Фойерверки от категория F3 са фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве. В тези две категории влизат най-общо: пиратки, бомбики, римски свещи, пиробатерии. Категорията на съответното изделие е отбелязана върху опаковката.

Разрешението се издава от районния кмет след подаване на заявление (по образец).

Необходимо е в заявлението да бъдат посочени:

 • данни за заявителя;
 • категория на фойерверките, които ще се използват, тяхното брутно тегло/брой;
 • дата, час и точно място на използване;

С оглед на безпрепятственото протичане на административната процедура заявлението следва да бъде подадено в 10-дневен срок преди събитието.

Разрешението се издава в 7-дневен срок от подаването на заявлението и се публикува на интернет страницата на районната администрация.

Въвеждаме правилото, че за едно място за едно събитие може да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки, а при постъпване на няколко заявления за едно и също място, разрешение се издава за най-рано подаденото.

Предвиждаме конкретни основания, при които районните кметове да отказват издаването на разрешение за употреба на фойерверки:

1. когато посоченото в заявлението място за използване попада на територията на междублоково пространство;
2. когато се предвиждат лоши метеорологични условия;
3. в случаите, посочени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а именно:
  - в близост до леснозапалими материали;
  - в районите на здравни и лечебни заведения;
  - в районите на учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири;
  - в закрити помещения (с изключение на фойерверки от категория F1)

Кметът на района отказва издаването на разрешение и в случаите, когато посоченият в заявлението час е след 22.00 ч. и преди 09.00 ч.

Споменатата забрана не се прилага за времето от 18:00 ч. на 31 декември до 02.00 ч. на 1 януари. За този период разрешение не се изисква.

Не се изисква разрешение и за пиротехническите изделия от категория F1. Това са фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум. В тази категория попадат бенгалският огън и т. нар. „фонтани“ за торта.

Предвиждат се по-високи санкции за нарушителите:

- глоба от 500 до 2 000 лв. – за физически лица;
- имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв. – за юридически лица.“

Решение №45 от 27.01.2022 г. на Столичния общински съвет, ВИЖТЕ ТУК

НАРЕДБА за обществения ред на територията на Столична община

Заявление

Образец за разрешение

Back To Top