skip to Main Content

Издадено разрешение за поставяне на светеща ажурна реклама на ул. Фритьоф Нансен №45

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх.№ РСЦ22-ВК08-855/25.05.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

        На основание §4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам,че НАГ- СО е одобрил проект за светеща ажурна покривна реклама „AZD“ и е издадено разрешение за поставяне №36 от 27.04.2022г., на кв.432а’, УПИ IX-267, поземлен имот с идентификатор 68134.105.267, м. „Зони Г- Центъра” (част), ул. „Фритьоф Нансен” №45.                 

           Разрешението за поставяне се съхранява в техническата служба на район”Средец”, ул.”Леге” №6, ет.4, ст.404. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч. Проектната документация се съхранява в НАГ, ул.“Сердика“ №5.

           Ако имате възражения по разрешението за поставяне, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да го обжалвате в писмен вид по реда на чл.215, ал.(4) от ЗУТ чрез НАГ-СО пред Административен съд София- град. Жалбите се подават в два екземпляра в район „Средец”, ул. „Леге” №6.                     

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

Кмет  на район”Средец”

Back To Top