skip to Main Content

Грижа в дома

Столична община – район „Средец“ стартира проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична община № СОА23-РД09-1071/02.05.2023 г. за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) – Грижа в дома в Столична община, СО – район „Средец“.

В обхвата на услугата се включват дейности по:

  • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  • доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
  • превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

Продължителността на услугата „Грижа в дома “ е 12 месеца (от 1 юни 2023 г. до 31 май 2024 г.)

Право за включване в услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома в Столична община“ – район „Средец“ имат:

  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
  • Лица с увреждания;

Целта на услугата е да се подпомогнат потребителите в тяхното ежедневие, съобразно индивидуалните потребности на всеки, както и да осигури краткосрочна подкрепа за лицата от целевите групи. Услугите, които може да получава един потребител, следва да се базират на индивидуалните нужди на лицето, като в някои от случаите няма да е необходимо лицето да получава услуга всеки ден, което ще позволи в рамките на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ да бъдат обслужени повече нуждаещи се лица.

Потребител, който иска да му бъде предоставена УОИИ „Грижа в дома“ подава следните документи по настоящ адрес:

  • Заявление-декларация
  • Декларация за информирано съгласие
  • Документ за самоличност на кандидата за потребител – за справка при подаване на заявлението-декларация;
  • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, болничен лист, епикризи, други медицински документи, ако има такива) – копие и оригинал за сверяване при попълване на заявлението-декларация. (ако е приложимо)
  • Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община – оригинал за сверяване);
  • Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението сe подава от пълномощник (ако е приложимо – оригинал за сверяване);

Повече информация за район “Средец”:

тел. 02/948 43 10
ел. поща: r.stamatova@sredec-sofia.org

С пълния текст можете да се запознаете тук:

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

 

Back To Top