skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във формирования на ВВС

Кандидатите за вакантните длъжности да подадат писмено заявление в което да посочат до три длъжности само от едно приложение пот. 1. за участие в конкурса, чрез структурите на ЦВО, до съответното длъжностно лице по т. 3, в срок до 29.04.2022 г.
Read More

Конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в отдел ”Правно и информационно обслужване, човешки ресурси” /ПИОЧР/

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РСЦ21-РД09-258/09.12.2021 г. на Кмета на район „Средец”, ОБЯВЯВА КОНКУРСЗа длъжността „Старши…

Read More

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Read More

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”

Read More
Back To Top