skip to Main Content

Одобрен проект от НАГ за „Поставяне на рекламен елемент по индивидуален проект: на стена без отвори, 4/3м и 4/8м“ на сграда с административен адрес: ул. „Граф Игнатиев“, №74, гр. София:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.

ДО
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ-
ХРИСТИНА БОЖАНОВА ВАСИЛЕВА
ул.“Граф Игнатиев“, №74, ет.4, ап.4
гр. София

ДО
„МЕТРОПОЛИС ГРУП“АД
бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“, №49, ет.1, ап.2
гр. София

ДО
ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 15 ОТ АПК

 

Съобщение №РСЦ21- ВК08- 1701/ 01.10.2021г.

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че Директор дирекция „ТП“ към НАГ-СО е одобрил проект и издал РП №71/01.09.2021г. за: „Поставяне на рекламен елемент по индивидуален проект: на стена без отвори, 4/3м и 4/8м“ на сграда с идентификатор 68134.105.115.1, с административен адрес: ул. „Граф Игнатиев“, №74, гр. София.
Копие от Разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6.

 

Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район“Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по него и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи след предварителна заявка на телефон 02 948 43 12 всеки работен ден от 9,00ч. до 17,00ч.
Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София- град.
Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец“

Back To Top