skip to Main Content

Съобщение за ОВОС относно инвестиционно предложение за „Регионално инвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. “Леге” № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837                 www.sredec-sofia.org

РСЦ20-ДИ04-62

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание 6, ал.9,т.2 и ал.10, т.1 и т.2  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.67/2019г./  Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение от РИОСВ- София   , относно :

„РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА”

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  Столична община, е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  11.03.2021г до  25.03.2021г.вкл.

Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на кмета на район „Средец” за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, достъп до информацията на инвестиционното предложение може да получите след предварителна заявка на тел. 02/948-43-57, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 25.03.2021г. вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10, e-mail: e-mail:riosv@riew-sofia.org.

АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ

Главен архитект на район „Средец”

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Back To Top