skip to Main Content

Съобщаване на ПРОЕКТ – ПУП-ИПЗ и РУП за НАДСТРОЯВАНЕ на НКЦ на ул. „Славянска“ №13

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Съобщение № РСЦ23-ВК08-2423

На основание чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план

– изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план (ПУП – ИПРЗ и РУП) с териториален обхват УПИ III „за детска библиотека“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.160 по КККР на ул. „Славянска“ №13 и свързаното с това изменение на план за регулация (ПР) на контактни УПИ V-18, поземлен имот с идентификатор 68134.100.161 по КККР на ул. „Славянска“ №11 и УПИ IX-13, поземлен имот с идентификатор 68134.100.156 по КККР на ул. „Добруджа“ №7, кв.456, м. “Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10”, район „Средец“, гр. София.


С проекта за „ПУП – ИПРЗ и РУП” се предвижда:

  • промяна в предназначението и регулационните граници на УПИ III – „за детска библиотека“, които се привеждат в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 68134.100.160, във връзка с което се изменят общите регулационни граници с контактни УПИ V-18 и УПИ IX-13 в кв.456, като се създава нов УПИ III – „за жилищно строителство“ на ул. „Славянска“ №13, кв.456, м. “Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10”, район „Средец“, гр. София.
  • в нов УПИ III – „за жилищно строителство“ се предвижда изграждане на подземни гаражи и надстрояване на съществуващите едноетажна и двуетажна сграда с един етаж. На съществуващата двуетажна сграда се предвижда промяна на вида и наклона на покрива. Характерът на застрояване за двете сгради не се променя и остава съответно ниско застрояване – с височина до 10м и средно застрояване – с височина до 15м.

Проектът за „ПУП – ИПРЗ и РУП” се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” №6. Разяснения по тях можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Заинтересуваните лица могат на направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за „ПУП – ИПРЗ и РУП съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.
Възраженията се адресират: „чрез район „Средец” до НАГ-СО“ и се подават в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 – на първи етаж.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

Становище на р-н „Средец“ във връзка със Заповедта за допускане

Становище на МК

Back To Top