skip to Main Content

Съобщаване на постъпил проект за ИПР на ул. Гурко” 4 за УПИ “многофункционална обществено-обслужваща сграда с хотел “

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. “Леге” № 6 тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

РСЦ23-ВК08-275/4/31.08.2023г.

ДО
„ГПП МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
чрез пълномощник
Михаил Вълчанов
ул. „Проф. Георги Брадистилов“ № 6, ет.4

СОБСТВЕНИК на ПИ 68134.101.33

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
чрез
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“

СОБСТВЕНИК на улици, публична общинска собственост:
ПИ-68134.100.327
ПИ-68134.101.119
ПИ-68134.101.34
ПИ-68134.101.32

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме , че в район „Средец“ е постъпило писмо вх. № РСЦ23-ВК08-275/28.07.2023г. от Директора на Дирекция „Териториално планиране“ на Направление „Архитектура и градоустройство“- Столична община , с която ни изпращат на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ проект за ПУП – изменение плана за регулация /ИПР/ за УПИ-„многофункционална обществено обслужваща сграда“, ПИ с идентификатор 68134.101.33 по КККР, кв. 472, м. „Главен градски център- Зони Г-8 и Г-10“ , район „Средец“ за :

 Обособяване на нов УПИ I-33 „за многофункционална обществено-обслужваща сграда с хотел “.

Съобщението до заинтересованите лица , заедно с проекта са поставени на информационното табло на СО-район „Средец” , ул.”Леге” № 6 /партер/ , и са публикувани на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

Разяснения за изменение на плана за регулация /ИПР/ може да получите в приемното време: понеделник от 14.00 до 17.00ч. и сряда от 9,00 до 12,00 ч. в сградата на районната администрация – ул. „Леге“ №6, етаж 5, стая 503, отдел „УТКР“.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от публикуване на съобщението по чл.128, ал.3, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробния устройствен план в деловодството на район „Средец“, ул. „Леге“ № 6, етаж 1.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец“-СО

ПУП – Изменение на План за Регулация

Back To Top