skip to Main Content

Съобщаване на заинтересованите лица за разрешено изработване и изменение на ИПРЗ и РУП за м. “Трета извънградска част”, кв.24, УПИ II-2, ул. “Ивац Войвода” 18

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх.№ Към РСЦ21-ВК08-2329/20.01.2022 г.

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-2 с адм. адрес ул. „Ивац Войвода“ №18, УПИ XVI с адм. адрес ул. „Ивац Войвода“ №20, УПИ IХ с адм. адрес ул. „Ивац Войвода“ №16 И УПИ I с адм. адрес ул. „Цар Иван Асен“ №47

СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл.124б, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщавам, че в район „Средец” е постъпила Заповед №РА50-943/10.12.2021г. на Главния архитект на Столична община, с която е разрешено изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ ІІ -2, кв.24, м.”III-та извънградска част”, поземлен имот с идентификатор 68134.107.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри, район „Средец“, с административен адрес ул.”Ивац Войвода” №18.  
     Изменението на плана за регулация се изразява в промяна на отреждането на УПИ II-2, кв.24, м. „III-та извънградска част“, както и регулационните граници по ул. „Момчил войвода“ между о.т.44 до о.т.82, които се привеждат в съответствие с имотните граници на ПИ 68134.107.250, а част от имота към ул. „Ивац Войвода“ остава в уличната регулация. Създава се нов УПИ II-250 „за ЖС“, отреден за имота по кадастрална карта. Изменението на плана за застрояване предвижда изграждане на нова жилищна сграда, със средна етажност и свободно застрояване, при което се допускат намалени отстояния по смисъла на чл.36, ал. 1 от ЗУТ през страничната регулационна линия спрямо УПИ I-1 и УПИ XVI-3 от кв.24, и през улица спрямо съществуващата сграда в УПИ IX-11 от кв.23.
    Заповедта и мотивираното предложение се съхраняват в сградата на район “Средец”, ул.”Леге” №6, ет.4, ст.404 и са публикувани заедно с настоящото съобщение на интернет страницата на район ”Средец” www.sredec-sofia.org в раздел „Полезна информация“, подраздел „Съобщения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.
    Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на чл. 124б, ал 2 от ЗУТ пред Административен съд-София град. Жалбите се подават в два екземпляра в район „Средец“ и се изпращат в Административен съд-София град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”

ЗАБЕЛЕЖКА:
При подаване на жалба лицата следва да се легитимират като заинтересована страна, представяйки документ за собственост в гореописаните имоти.

Заповед

Мотивирано предложение ИПРЗ и РУП

Back To Top