skip to Main Content

Свободно работно място за длъжността: медицинска сестра в ДГ №18 “Детски свят”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 ” ДЕТСКИ СВЯТ”

1. Цел на длъжността: Отговаря за цялостната работа в поверената група; приема децата и извършва ежедневен контрол на здравословното им състояние, като се информира за това и от родителите; провежда организирани занимания на децата в групата; наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ; прилага индивидуален подход към всяко дете и активни грижи, включително и за новопостъпилите деца през периода на адаптацията им, като изготвя и участва в изпълнението на индивидуален план за адаптация на всяко дете при приема му в детската ясла; отговаря за храненето на децата, участва при изготвяне на дневното и седмичното меню за храненето; организира и провежда общозакалителни и специални закалителни процедури по назначение на лекар; извършва антропометричните измервания и оценка на физическото развитие на децата и регистрира данните в здравнопрофилактичните им карти; следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар и регистрира имунизационното състояние на децата в здравнопрофилактичната карта въз основа на данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, които данни се предоставят чрез родителя; взема материали за микробиологичен анализ и следи за получаване на резултатите; следи за спазване на хигиенния режим в помещенията и контролира работата на детегледачката; контролира спазването на изискванията към факторите на средата; участва в организирането и провеждането на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания; периодично проследява психичното развитие на децата и регистрира резултата в здравнопрофилактичните им карти.
2. Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „бакалавър”, специалност “Медицинска сестра” или “Акушерка”.

3. Вид на правоотношението – трудово.

4. Определена основна работна заплата за длъжността – 1350.00 лв.

5. Начин на провеждане на подбора: По документи и интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

• .Писмено заявление до кмета на района.

• Копия от документ за придобита образователно–квалификационна степен;

• Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и едно копие.

• Автобиография – да съдържа подробна информация.

7. Място и срок за подаване на документите: лично или чрез пълномощник в район „Средец” – Столична община, София 1000 , ул. „Леге” № 6, етаж І – Деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. Телефон за контакт: 02/94379 54; 02/948 43 43.

Обявата и всички съобщения във връзка с нея ще се публикуват на електронната страница на района – www.sredec-sofia.org. , раздел Кариери.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район “Средец”

Back To Top