skip to Main Content

Разрешение за поставяне на монументално декоративен елемент в Градската градина

ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
С КМЕТ- ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ЧРЕЗ ТРАЙЧО ТРАЙКОВ-
КМЕТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“СО
ул. „Леге“, №6
гр. София

ДО
ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА
ПО ЧЛ. 15 ОТ АПК

         Съобщение NК.РСЦ23- ВК08- 765/          

  На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, Ви съобщаваме, че  Главния архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №25 от 31.03.2023г, за: “Монументално-декоративен елемент: Временна художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“, пл. „Княз Александър I“-„Градска градина“ на площадка „Мавзолей“, в поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, УПИ I, кв. 478, район „Средец“, м.„Център-Зона“А“-„юг““. Копие от разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.   
  Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра и се изпращат в Административен съд София–град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“

Back To Top