skip to Main Content

Разрешение за поставяне за: “Ажурна светеща покривна реклама „8888.BG“ върху сградата на Национален стадион „Васил Левски“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. “Леге” № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.

ДО
„НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ЕАД
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38
гр. София

ДО
„ТОП БЕТ“ООД
бул. „Витоша“, №180, ет.3, ап.9
гр. София

ДО
ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА
ПО ЧЛ. 15 ОТ АПК

         Съобщение NК.РСЦ23- ВК08- 1047/          

  На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК Ви съобщаваме, че  Директор дирекция “ГС“ е издал разрешение за поставяне №43 от 19.05.2023г, за: “Ажурна светеща покривна реклама „8888.BG“ върху сградата на Национален стадион „Васил Левски“, 1 брой, с административен адрес: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, №38, район „Средец“ - СО. Копие от разрешението за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. Проектната документация се съхранява в НАГ-СО, ул. „Сердика“, №5.   
  Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в район „Средец”, ул. „Леге” № 6, в два екземпляра и се изпращат в Административен съд София–град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“

Back To Top