skip to Main Content

Прекратяване административното производство по разрешаване изработване проект за изменение /ПУП/- ИПР за образуване на общ УПИ с адрес ул. „Христо Белчев“ № 24 и УПИ с адрес бул. „Витоша“ № 39

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. „Леге” № 6 тел. 02/948 43 17 факс: 02/ 9861837

                З А П О В Е Д
           РСЦ21-РД09-256/07.12.2021г.
           /регистрационен индекс/дата

Относно: Прекратяване административното производство по разрешаване изработване проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- ИПР за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“ /част/, район „Средец“, между УПИ V-7 , с идентификатор 68134.102.17 , с адрес ул. „Христо Белчев“ № 24 и УПИ XIV-17 , с идентификатор 68134.102.17, с адрес бул. „Витоша“ № 39 , кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“ на основание т.6.15 от Заповед № СОА21-РД09-455/22.03.2021г. на Кмета на Столична община.

В отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ /УТКР/ при район СО-„Средец“ е постъпило заявление вх. № РСЦ20-ГР94-896/21.08.2020г. от Етажна собственост- бул. „Витоша“ № 39 – чрез пълномощник Владимир Георгиев Димитров с две мотивирани предложения :

 • Мотивирано предложение , с което се обособява нова улица-тупик от о.т.30 до о.т.30б.
 • Мотивирано предложение, с което се образува общ урегулиран поземлен имот /УПИ/ УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“, район „Средец“ за обединяване на УПИ V-7 , ул. „Христо Белчев“ № 24 и УПИ XIV-17, бул. „Витоша“ № 39 , кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“.

С писмо изх. към № РСЦ20-ГР94-896/1/09.09.2020г. , с копие до ЕС-бул. „Витоша“ № 39 преписката е изпратена за разглеждане по компетентност до Главния архитект на Столична община.


С уведомление към вх. № РСЦ20-ГР94-896/2/13.04.2021г. ЕС-бул. „Витоша“ № 39, моли да бъде разгледано мотивираното предложение за образуване на общ имот от имотите на бул. „Витоша“ № 39 и ул. „Христо Белчев“ № 24.

С писмо изх. към № РСЦ20-ГР94-896/3/26.04.2021г. район „Средец“ уведомява, че преписката е изпратена по компетентност до Главния архитект на Столична община.

Съгласно Протокол № ЕС-Г-29/18.05.2021г. по т.2 от дневния ред от ОЕСУТ при НАГ, е докладвана преписка вх. № САГ20-ГР00-1814/1/09.04.2021г. с искане на разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР в обхват на УПИ V-7 и УПИ XIV-17, кв.391, м. „Зони Г- Център“ /част/.

В ОЕСУТ на НАГ са разгледани и двата варианта за ИПР , като решението е , мотивираното предложение да се изработи върху вярна кадастрална карта.

С ново заявление вх. № САО20-ГР 00-1814/1/09.04.2021г. в НАГ е депозирано уведомление, с което се иска разглеждане мотивираното предложение за обединяване на УПИ V-7 и УПИ XIV-17, кв.391, м. „Зони Г- Център“/част/ и образуване на общ УПИ . Заявителят е поискал разглеждане на преписката в район „Средец“ След разисквания и дадени пояснения ОЕСУТ, реши във връзка със Заповед № СОА21-РД09-455/22.03.2021г., т.6.10 на Кмета на СО за предоставяне функциите по ЗУТ на Главните архитекти на районите в Столична община и постъпилото уведомление, изпраща преписката за процедиране по компетентност в район „Средец“.

В район „Средец“ е постъпило писмо вх. № към РСЦ20-ГР94-896/4/11.06.2021г. от Главния архитект на Столична община за процедиране по компетентност в район „Средец“, относно МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Етажна Собственост /ЕС/, бул.. „Витоша“ № 39, гр. София за обединяване на УПИ V-7 и УПИ XIV-17, кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“ за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“ /част/, район „Средец“.

Към писмото на Направление архитектура и градоустройство /НАГ/ е приложено МОТИВИРАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ЕС, бул. „Витоша“ № 39 за обединяване на УПИ V-7 и УПИ XIV-17, кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“ за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“, район „Средец“.

С писмо към изх. № към РСЦ20-ГР94-896/6/21.06.2021г. район „Средец“ изпрати указания за окомплектоване на преписка за последващо процедиране / с документи за собственост и /или друго вещно право на заинтересованите лица, актове за държавна собственост за имота на бул. „Витоша“ № 39 , актуални скици на имотите от СГКК, комбинирана скица за пълна и частична идентичност между кадастралния план и действащия план за регулация и др. необходими документи подробно описани в писмото /.

С отговор вх. № към РСЦ20-ГР94-896/7/15.07.2021г. ЕС , бул. „Витоша“ № 39 моли за издаване на Заповед за допускане обединяване на УПИ V-7 и УПИ XIV-17, кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“ за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“, район „Средец“, като собствениците на УПИ V-7, кв.391, м. „Зони Г-Центъра“ /част/ район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 24 да бъдат уведомени след издаване на Заповед за допускане на обединението на V-7 и УПИ XIV-17, кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“ за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“, район „Средец“,

С писмо изх. № към РСЦ20-ГР94-896/8/29.07.2021г. отново район „Средец“ указва, че заявлението трябва да бъде подадено от всички пряко заинтересовани собственици, чието съгласие е необходимо по чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ, когато границите на имотите се променят . /Съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ -Границите на урегулираните поземлени имоти могат да се променят с плана за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне собствеността с нотариално заверени подписи/, какъвто е настоящият случай – няма изрично съгласие на засегнатите собствениците на поземлен имот с идентификатор 68134.102.7, когато съгласието се дава за конкретната промяна на регулационните граници на имоти с идентификатор 68134.102.17 и 68134.102.7, за образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/.

С отговор вх. № към РСЦ20-ГР94-896/9/13.08.2021г., представителя на ЕС- бул. „Витоша“ № 39 отново не е изпълнил указанията за отстраняване нередовността на преписка и не са приложени необходимите документи за окомплектоването й в посочения срок, изтекъл до 17.08.2021г., вкл., поради което административното производство не може да продължи поради нередовност. Съгласно чл.5в, ал.2 от ЗУТ / нов- Д.в. бр.16/2021г./, когато нередностите или непълноти по чл.5в ал. 1 от ЗУТ не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството.

Внесено е уведомление вх. № към РСЦ21-ГР94-896/10/12.10.2021г., след срока 17.08.2021г., не са отстранени непълнотите по преписката с представените копия от документи за собственост на ЕС-бул. „Витоша“ № 39, няма съгласие на Министерство на отбраната, няма актуални скици, няма обяснителна записка към мотивираното предложение и няма изричното съгласие на ЕС-ул. „Христо Белчев“ № 24 за участие в административното производство. В административния процес се определя кръга на заинтересованите лица и страни и това са онези лица, които са адресати на административния акт, чийто права и законни интереси са засегнати, т.е с внесеното уведомление от 12.10.2021г. преписката образувана от ЕС-бул. „Витоша“ № 39 , отново е нередовна.

С писмо изх. № РДЦ21-ГР94-896/11/20.10.2021г., административния орган е изпратил писмо до собствениците и носители на ограничени вещни права на ЕС-ул. „Христо Белчев“ № 24 с което са уведомени за образуваната преписка от ЕС-бул. „Витоша“ № 39 за изработване на проект за изменение на ПУП- ИПР за образуване на общ УПИ V-7,17, кв.391, м. „Зони Г-Центъра“/част/, район „Средец“, между УПИ V-7 и УПИ XIV-17, кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“.

С писмо изх. № РДЦ21-ГР94-896/11/20.10.2021г., административния орган е изпратил писмо до собствениците – Министерство на отбраната на вътрешната сграда на бул. „Витоша“ № 39, с което са уведомени за образуваната преписка от ЕС- бул. „Витоша“ № 39 за изработване на проект за изменение на ПУП- ИПР за образуване на общ УПИ V-7,17, кв.391, м. „Зони Г-Центъра“/част/, район „Средец“, между УПИ V-7 и УПИ XIV-17, кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“. На информационното табло на район „Средец“е поставено съобщението на 21.10.2021г.

С писмо вх. № РСЦ20-ГР94-896/13/10.11.2021г. Министерство на отбраната категорично възразява, продължаване на процедурата за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“, район „Средец“.

Със становище вх. № РСЦ20-ГР94-896/14/22.11.2021г. собствениците и носители на ограничени вещни права на ЕС- ул. „Христо Белчев“ № 24 заявяват несъгласие и се противопоставят на обединение в общ урегулиран поземлен имот, между имота на ул. „Христо Белчев“ № 24 и имота на бул. „Витоша“ № 39.

При горната фактическа обстановка се установи следното:

Искането за разрешаване изработването проект за изменение на ПУП- ИПР , за обединяване на УПИ V-7 и УПИ XIV-17, кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“ за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“, район „Средец“ е направено само от ЕС, бул. Витоша“ № 39 – чрез пълномощник Владимир Георгиев Димитров , като преписката не е окомплектоване по надлежния ред.

Липсата на съгласие от собственици на имота на ул. „Христо Белчев“ № 24 е факт в настоящето производство още към момента на подаване заявлението от упълномощеното лице Владимир Димитров до Кмета на район „Средец“ вх. № РСЦ20-ГР94-896/21.08.2020г.


С оглед на горното не е спазен чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ.

С влизането в сила на ЗУТ вътрешните регулационни линии между съседните имоти могат да се променят само и единствено със съгласието на всички заинтересовани лица, собственици и носители на ограничени вещни права.

Искането не е направено от всички заинтересовани лица по чл. 131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ, с оглед на което не са изпълнени условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.
Безспорно се установи, че преписката е нередовна , т.е административното производство е опорочено още с подаване на искане само от пълномощника на ЕС – бул. „Витоша“ № 39.

Собствениците на УПИ V-7, кв. 391, м. „Зони Г-Центъра“ /част/, с идентификатор 68134.102.7, с адрес ул. „Христо Белчев“ № 24 не са заявители и не са инициирали процедура по изменение на ПУП- ИПР за собствения си имот, а тяхното участие в административното производство по обединяване на двата имота на бул. „Витоша“ № 39 с имота на ул. „Христо Белчев“ № 24 е задължително.

Със становище вх. № РСЦ20-ГР94-896/14/22.11.2021г. собствениците и носители на ограничени вещни права на ЕС- ул. „Христо Белчев“ № 24, изразяват несъгласието и се противопоставят за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“, район „Средец“, между имота на ул. „Христо Белчев“ № 24 с имота на бул. „Витоша“ № 39.

С писмо вх. № РСЦ20-ГР94-896/13/10.11.2021г. Министерство на отбраната, като собственици на дворното място и вътрешната къща на бул. „Витоша“ № 39, категорично възразява продължаване на процедурата за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“, район „Средец“.

С оглед гореизложеното,
ПРЕКРАТЯВАМ
Производството по изработване проект за изменение на ПУП- ИПР, за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“ /част/, район „Средец“, между УПИ V-7 , с идентификатор 68134.102.7 , с адрес ул. „Христо Белчев“ № 24 и УПИ XIV-17 , с идентификатор 68134.102.17, с адрес бул. „Витоша“ № 39 , кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“ по внесеното със заявление /уведомление/ вх. № РСЦ20-ГР94-896/21.08.2020г. от ЕС- бул. „Витоша“ № 39, чрез пълномощник Владимир Георгиев Димитров с пълномощно рег. № 3242 от 01.07.2021г.,заверено от пом. нотариус Цветелина Колева при нотариус Габриела Йорданова Даскалова, район на действие Районен съд гр. София, рег. № 343 на Нотариалната камара.

Настоящата Заповед е неразделна част от административна преписка № РСЦ20-ГР94-896/21.08.2020г. и последващите заявления /уведомления и отговори/ от ЕС-бул. „Витоша“ № 39, писмо вх. № РСЦ20-ГР94-896/13/20.10.2021г.на Министерство на отбраната и становище вх. № РСЦ20-ГР94-896/14/22.11.2021г.на собствениците и носители на ограничени вещни права на ЕС-ул. „Христо Белчев“ № 24.

С настоящата Заповед се прекратява административното производство , относно изработване проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/- ИПР за образуване на общ урегулиран поземлен имот – УПИ V-7,17 от кв.391, м. „Зони Г- Център“ /част/, район „Средец“, между УПИ V-7 , с идентификатор 68134.102.17 , с адрес ул. „Христо Белчев“ № 24 и УПИ XIV-17 , с идентификатор 68134.102.17, с адрес бул. „Витоша“ № 39 , кв.391, м. „Зони Г-Център“/част/, район „Средец“ по искане на заитересованите страни в производството , МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, като собственици на дворното място и вътрешната къща на бул. „Витоша“ № 39 и собствениците и носителина ограничени вещни права на ЕС-ул. „Христо Белчев“ № 24.

Заповедта се съобщава по реда на чл.61 от АПК.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Глава 10, раздел IV от АПК и чл 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението й пред Административен съд София-град.

Жалбите от заинтересованите лица се подават в деловодството на район „Средец“ , ул. „Леге“ № 6 чрез район „Средец“ до Административен съд София-град, в два екземпляра с приложени документи за собственост.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“:
/арх. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ/

Back To Top